DSOM`s VEDTÆGTER

DANSK SELSKAB FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN

Vedtægter

 Afsnit 1.01  Navn:

Selskabets navn er: DANSK SELSKAB FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN
forkortet: DSOM.


Afsnit 2.01  Formål:

 • At danne forum for interesserede læger, tandlæger, dyrlæger og andre akademikere til gensidig udveksling af ny viden.
 • At udbrede kendskabet til den orthomolekylære medicin og øge lægers, tandlægers og dyrlægers forståelse og accept af denne.
 • At medvirke til etablering af en uddannelse i orthomolekylær medicin i Danmark, evt. i samarbejde med andre internationale organisationer.
 • Støtte og bidrage til forskning inden for orthomolekylær medicin og beslægtede områder.
 • At indgå i skandinavisk og internationalt samarbejde relateret til den orthomolekylære medicin.


Afsnit 3.01 Medlemskab:

DSOMs medlemmer er primært læger, tandlæger og dyrlæger, som i deres daglige virke også anvender orthomolekylære behandlingsprincipper.  Medlemmer har tilegnet sig relevant viden ved efteruddannelse, og forudsættes at vedligeholde deres viden ved regelmæssig opdatering, deltagelse i kurser og kongresser, samt læsning af relevant faglitteratur.

I øvrigt kan der optages medlemmer, fra faggrupper med anden akademisk baggrund på master-niveau, herunder f.eks. farmaceuter, biokemikere, biologer og ingeniører med interesse for orthomolekylære behandlingsprincipper. Sådanne medlemmer kan højst udgøre 1/3 af det samlede antal medlemmer.

Som kontingentfrie medlemmer kan optages personer som er universitetsstuderende til ovennævnte erhverv.  Disse kan tilbydes supervision af mere erfarne medlemmer alt efter kapaciteten hos disse.

 

Afsnit 4.01 Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes hvert år i november eller december måned, og indkaldes ved brev eller e-mail med mindst 3 ugers varsel.

Mødested bør så vidt muligt veksle landsdelene imellem.

Forslag til Generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når den er lovligt indvarslet.

På Generalforsamlingen har alle betalende medlemmer stemmeret.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, eller alternativt ved skriftlig afstemning, hvis ét medlem forlanger dette.

Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

Alle sager – bortset fra vedtægtsændringer – afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Vedtægtsændringer: Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling efter at skriftligt forslag har været rundsendt til medlemmerne senest en uge inden forsamlingens afholdelse. Medlemmer, der er forhindret i at møde, kan i forbindelse med vedtægtsændringer foretage stemmeafgivelse ved  skriftlig fuldmagt til andet medlem. Ved afstemning om vedtægtsændringer kan højst 1/3 af de afgivne stemmer være fra medlemmer, der ikke er læger, tandlæger eller dyrlæger.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
 7. Eventuelt.

Afsnit 4.02 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med minimum 3 ugers varsel.

Hvis 20% af medlemmerne anmoder om en ekstraordinær generalforsamling er bestyrelsen forpligtet til at indkalde denne senest 2 uger efter at anmodningen er fremsendt til bestyrelsen, og med minimum 3 og maksimalt 5 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bilagt en grundig redegørelse for emnerne for generalforsamlingen.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Indkomne forslag.
 3. Eventuelt.

Afsnit 4.03 Bestyrelse:

På Generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen, så denne består af mindst 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Formanden bør så vidt muligt altid være en læge.

Suppleanterne medinddrages i bestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret i denne.

Bestyrelsen fordeler ansvaret for økonomi, hjemmeside og øvrige løbende sager.  Bestyrelsen kan uddelegere dele af arbejdet til øvrige medlemmer / arbejdsgrupper eller eksterne parter som f.eks. en bogholder.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen når et valgt bestyrelsesmedlem har meddelt midlertidig eller endeligt forfald til hvervet og dermed har fralagt sig sit ansvar i bestyrelsen.

 

Afsnit 5.01 Eksklusion:

Hvis et medlem ved sin opførsel eller udsagn miskrediterer selskabet eller dets medlemmer, kan bestyrelsen træffe afgørelse om eksklusion. Eksklusionen kan af den ekskluderede kræves prøvet ved næste ordinære Generalforsamling.

 

Afsnit 5.02 Samarbejde med lægfolk:

En læge, tandlæge eller dyrlæge, der ved supervision påtager sig ansvaret for lægfolks behandling af patienter, uden at udøve denne supervision ved kontakt i hvert enkelt patienttilfælde, kan ikke være medlem af Selskabet.

 

Afsnit 6.01 Medlemskontingent:

På den årlige generalforsamling fastsættes medlemskontingentet for det følgende år.

 

Afsnit 6.02 Økonomi:

Medlemsåret følger kalenderåret.  DSOMs regnskabsår går fra 1. september til 31. august.

Selskabet skal administreres med balance mellem indtægter og udgifter som en non-profit organisation. Selskabet må ikke stifte gæld, kautionere eller på anden måde stille pant eller sikkerhed for sig selv eller for tredjepart.

 

Afsnit 6.03 Tegningsret og prokura:

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer.  Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Afsnit 7.01 Opløsning af Selskabet:

Selskabets opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen og kun med 3/4 majoritet for opløsning. Eventuel formue fordeles af den opløsende generalforsamling.

                                                                    Vedtaget på generalforsamlingen d. 18.november 2017.