Vedtægter

DANSK SELSKAB FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN

 Afsnit 1.01 Organisation:

Selskabets navn er: DANSK SELSKAB FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN.

Selskabet søges tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab.

 Afsnit 2.01 Mål:

At etablere en organisation bestående af interesserede læger, tandlæger og dyrlæger, der arbejder for udbredelsen af og kendskabet til de orthomolekylære behandlingsprincipper.

 Afsnit 3.01 Formål:

At udbrede kendskabet til den orthomolekylære medicin og øge læge-, tandlæge- og dyrlægestandens forståelse og accept af denne.

At danne forum for interesserede læger, tandlæger og dyrlæger til gensidig udveksling af ny viden.

At formidle ny viden til sine medlemmer.

 Afsnit 3.02 Uddannelse:

At medvirke til etablering af en uddannelse i orthomolekylær medicin i Danmark. Evt. i samarbejde med American College for Advancement in Medicine eller andre internationale organisationer.

Afsnit 3.03 Forskning:

At arbejde med og støtte forskning inden for den orthomolekylære medicin og hermed beslægtede områder.

Afsnit 3.04 Andre grupper:

At indgå i internationalt samarbejde relateret til den orthomolekylære medicin.

Afsnit 4.01 Ordinære medlemmer:

Ordinære medlemmer er læger, tandlæger og dyrlæger, som i deres daglige virke anvender orthomolekylære behandlingsprincipper.

Ordinære medlemmer har tilegnet sig relevant viden ved efteruddannelse, og forudsættes at vedligeholde deres viden ved regelmæssig opdatering, deltagelse i kurser og kongresser, samt læsning af relevant faglitteratur.

 Afsnit 4.02 Midlertidige medlemmer:

Midlertidige medlemmer er medlemmer, som endnu ikke opfylder kravene i afsnit 4.01, men som er under uddannelse til dette. Midlertidige medlemmer kan tilbydes supervision af et ordinært medlem.

Som midlertidigt medlem kan ligeledes optages stud.med., stud.odont. og stud.med.vet. Studerendes medlemskab er gratis.

Afsnit 4.03 Ekstraordinære medlemmer:

Der kan ved enighed i bestyrelsen optages ekstraordinære medlemmer, som kan udgøre op til 1/3 af antallet af ordinære medlemmer. Disse kan optages fra faggrupper med anden akademisk baggrund på master-niveau, herunder f.eks. farmaceuter, biokemikere, biologer, ingeniører o.a.

 Afsnit 5.01 Bestyrelse:

På Generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Formanden bør så vidt muligt altid være en læge.

Suppleanten medinddrages i bestyrelsens arbejde.

 Afsnit 5.02 Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes hvert år i november eller december måned, og indkaldes ved brev eller e-mail med mindst 3 ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen (-eller af 20% af medlemmerne igennem denne ), med 3 ugers varsel.

Mødested bør så vidt muligt veksle landsdelene imellem.

Forslag til Generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når den er lovligt indvarslet.

På Generalforsamlingen har alle ordinære medlemmer stemmeret.

Der foretages skriftlig afstemning, når blot 10% af de fremmødte ordinære medlemmer forlanger det.

Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.

Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Kassereren fremlægger regnskab og budget.

4) Fastlæggelse af kontingent.

5) Valg af bestyrelse og en suppleant.

6) Indkomne forslag.

7) Eventuelt.

 Afsnit 6.01 Vedtægtsændringer:

Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling efter forudgående skriftligt forslag. Ordinære medlemmer, der er forhindret i at møde, kan foretage skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Afsnit 7.01 Eksklusion:

Hvis et medlem ved sin opførsel eller udsagn miskrediterer selskabet eller dets medlemmer, kan bestyrelsen træffe afgørelse om eksklusion. Eksklusionen kan af den ekskluderede kræves prøvet ved næste ordinære Generalforsamling.

Afsnit 7.02 Samarbejde med lægfolk:

En læge, tandlæge eller dyrlæge, der ved supervision påtager sig ansvaret for lægfolks behandling af patienter, uden at udøve denne supervision ved direkte kontakt i hvert enkelt patienttilfælde, kan ikke være medlem af Selskabet.

Afsnit 8.01 Medlemskontingent:

På den årlige generalforsamling fastsættes medlemskontingentet for det følgende år.

Afsnit 8.02 Økonomi:

Selskabet skal administreres med balance mellem indtægter og udgifter som en non-profit organisation.

Selskabet må ikke stifte gæld.

Afsnit 9.01 Opløsning af Selskabet:

Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig urafstemning og kun med 3/4 majoritet for opløsning. Indbetalt kontingent, som ikke er anvendt, tilbagebetales medlemmerne.

 

 

      Vedtaget på generalforsamlingen d. 22.november 2008.